หน้าหลัก

เอกสารเผยแพร่

    

ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูล ITA

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระบบกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดการตำแหน่งทางวิชาการ