การรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

 

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน