ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร 045-352000 ต่อ 5110